41°15' N    1°48.1' E
Surcando Mares Alquiler de Veleros, S.L
Avda. Miquel Utrillo, 90 08870 Sitges
938 949 317 / 630 603 014
10:00 a 14:00 i 15:00-20:00
Lloguer d'embarcacions
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials