41°06.2' N    1°14.7' E
Tallers Torrell
Port Esportiu, Zona Marina seca 43004 Tarragona
647 972 388 / 670 725 001
De 8:00 a 13:00 h i de 15:00 a 18:00 h.
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Yamaha Nautica Sole Diesel
Serveis tècnics no oficials