41°08.2' N    1°24.1' E
Nàutica Torredembarra
Port Torredembarra 43830 Torredembarra
977 643 867 / 607 974 460
De 8:00 a 18:00 h
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials