41°07' N    1°15.4' E
J. Sedo Serveis Maritimos, SLU
C / La Nau, 11 2 ª 43003 TARRAGONA
657565414 fax. 977230871
Traducció no disponible.
Traducció no disponible.
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials
MAN Traducció no disponible.Yanmar marine Traducció no disponible.Volvo Penta Traducció no disponible.Garmin Traducció no disponible.Raymarine Traducció no disponible.Internacional Pintures Traducció no disponible.