42°07' N    3°09' E
Drassanes Sala
Port de la Clota s/n, L'Escala
972 77 22 05
Hivern 9-14 / 16-20. Estiu 8-14 / 16-20. De dilluns a dissabte
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials
Sole Diesel Volvo Penta IMNASA